de sk cz pl

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

 

6. TERMÍNY DODANIA

 

 

6.1 Dohodnuté termíny dodania sa považujú za dodržané, ak je tovar v tomto termíne dodaný na odoslanie alebo

      označený ako pripravený na odoslanie.

 

6.2 Je našou snahou, dodržať dohodnuté termíny dodania. Tieto termíny sú ale záväzné len v prípade, ak sú

     nami v jednotlivých prípadoch výslovne ako záväzné písomne potvrdené.

 

6.3 V prípade prekročenia udaného alebo dohodnutého termínu dodania o viac ako 30 dní, je objednávateľ

      oprávnený, po stanovení minimálne 14-dňovej dodatočnej lehoty, odstúpiť od zmluvy formou doporučeného

      listu. Aj my sme oprávnení od zmluvy odstúpiť, v prípade, že dodanie nie je možné alebo neprimerane

      sťažené z dôvodu vyššej moci, pracovných konfliktov alebo iných z našej strany neodvrátiteľných prekážok,

      ako napríklad prerušenia dopravy, nedodanie zo strany subdodávateľa alebo zastavenia výroby.        

      Objednávateľovi neprináležia pohľadávky z dôvodu meškania alebo odstúpenia od zmluvy.

 

 

 

7. PLATBA

 

 

7.1 Naše faktúry sú splatné, ak nie je dohodnuté inak, do 21 dní od dátumu vystavenia faktúry s 3% zľavou

     alebo do 28 dní v plne výške.

 

7.2 Pri zákazkách, ktoré zahrnujú viac jednotiek, sme oprávnení vystaviť čiastkové faktúry.

 

7.3 Nie sme povinní prijímať zmenky a šeky. Zmenky alebo šeky.................. V danom prípade si vyhradzujeme

     požadovať za vrátenie zmenky platbu v hotovosti. Platby sa považujú za uhradené až po preplatení šekov

     alebo zmenky. Všetky poplatky, vrátane poplatkov za postúpenie a prolongovanie, hradí objednávateľ a sú

     splatné vopred. Neberieme záruku za včasné predloženie, oznámenie a pridelenie zmenky v prípade jej

      nepreplatenia.

 

7.4 Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať úhradu kvôli nárokom na záruku, záväzkom zo záruky alebo

     sťažnostiam.

 

7.5 Splatné protipohľadávky je možné kompenzovať našimi pohľadávkami len v prípade, keď sú protipohľadávky

      nami uznané.

 

7.6 V prípade, že objednávateľ napriek písomnej upomienke z našej strany mešká s úhradou alebo neplní iné

      záväzky.

 

7.7 Naše faktúry sú splatné okamžite, keď nastanú okolnosti,................

 

7.8 Miestom plnenia pre všetky platby je sídlo našej firmy.