de sk cz pl

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

8. ZÁRUKA

 

 

8.1 Záručná doba je 5 rokov, ak nie je určená inak.

 

 

 

9. PREDKLADANIE PONUKY

 

 

9.1 Vypracovanie ponuky je bezplatné. Ceny uvedené v ponuke sú záväzné 8 týždňov. V prípade zvýšenia cien

     materiálov, sme oprávnení ceny zmeniť.

 

9.2 Pri predkladaní ponuky vychádzame z nasledovných predpokladov:

 

     - prípoj a dodávka vody (bez usadenín a nánosov) sú k dispozícii na mieste výkonu práce 

     - pracovné plochy sú voľne prístupné

     - k dispozícii nám budú všetky realizačné projekty a detaily

     - platné úradné povolenia

     - poistenie stavby a postenie povinného ručenia investora

     - je určená príčina poškodenia resp. pôvodca (v prípade potreby vrátane znaleckého posudku)

     - ukončené zaistenie dôkazov (v prípade potreby) - zameranie (v prípade potreby)

 

 

 

10. POKYNY K VÝROBKOM A SPRACOVANIU

 

 

10.1 Na požiadanie Vám poskytneme všetky technické údaje nami použitých materiálov.

 

10.2 Údaje o skladovaní sa vzťahujú vždy na originálne uzatvorené obaly.

 

11. MIESTO PLNENIA, PRÍSLUŠNÝ SÚD, ROZHODNÉ PRÁVO 11.1 Miestom plnenia je A-2500 Baden.

 

11.2 Aplikujú sa rakúske zákony.

 

11.3 Výlučný príslušný súd pre naše nároky voči objednávateľovi je súd vecne a miestne príslušný pre sídlo

       našej firmy. Výlučný príslušný súd pre nároky voči nám je súd vecne a miestne príslušný pre sídlo našej

       firmy. To platí aj pre procesy týkajúce sa dokladov, zmeniek a šekov.

 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

12.1 Neplatnosť, neúčinnosť alebo nerealizovatelnosť jednotlivých ustanovení týchto VOP neovplyvňuje platnosť

       ostatných ustanovení.